instagram

Archiwum akt sztazi

Archiwum akt “sztazi” powstało na polecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i choć z uwagi na powody polityczne zostało sprywatyzowane, choć jedynym użytkownikiem zbiorów jest podmiot publiczny – Minister Rozwoju.

Niewiele osób pamięta, że na podstawie senackiej poprawki wciąż gromadzone są wszelkie informacje o osobach pozostających “w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności”, a sposób działania systemu znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą publiczną. Sprywatyzowanie systemu inwigilacji poza poza sferą publiczną powoduje, że dziesiątki tysięcy osób nie ma żadnej kontroli nad swoją prywatnością – nie istnieją żadne regulacje dotyczące gromadzenia danych osobowych oraz wrażliwych oraz nie istnieje sposób na uzyskanie jakichkolwiek danych gromadzonych przez rząd tak w drodze zapytania informacje osobowe, jak i zapytania o informację publiczną.

Dla mojego pokolenia nie ma nic bardziej oczywistego aniżeli to że nie ma niczego ważniejszego w naszym życiu aniżeli wolność. Wiemy że wolność jest najważniejsza, ponieważ cała historia naszego rodzaju mówi nam o walce o wolność: tak indywidualną jak zbiorową. Tam gdzie rządy naruszają prywatność gromadząc ogromne ilości informacji o naszej komunikacji, o naszych powiązaniach, tam kończy się wolność, a zaczyna autocenzura. Świadomość bycia monitorowanym ogranicza wolność. Ogranicza możliwość realizowania potencjału wyrażania się i prowadzenia działalności gospodarczej, zresztą również i każdej innej też.

https://bip.parp.gov.pl/badanie-podmiotow-w-zakresie-powiazan-kapitalowo-osobowych-spelnienia-definicji-przedsiebiorstwa-znajdujacego-sie-w-trudnej-sytuacji-oraz-udostepnienia-narzedzia-do-badania-powiazan-kapitalowo-osobowych-na-potrzeby-zamawiajacego-2?fbclid=IwAR3WMNS6iPEshsm7YZvNnCDNdLvlau3FQF44MutFr0eurc9AtcK3yJyDomY

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego przez okres 24 miesięcy usług polegających na: 1) badaniu powiązań kapitałowo – osobowych podmiotów, wskazanych przez Zamawiającego, w celu określenia, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

2) ustaleniu przez Wykonawcę, czy wskazany przez Zamawiającego, podmiot spełnia/nie spełnia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” (zgodnie z Art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

3) udostępnieniu przez Wykonawcę narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych, pomiędzy wskazanymi podmiotami, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca opisze metodologię, na podstawie której badane są powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy podmiotami, wskaże źródła danych, na podstawie których będzie dokonywana ocena podmiotów, sposób pozyskiwania danych, sposób weryfikacji danych,  zakres badanych informacji, ich stopień. Komisja przetargowa dokona oceny trafności metodologii (tj. zapewnienia realizacji celu badania). Ocenie podlegać będzie zgodność przyjętej metodologii badania z art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359.  Trafność metodologii oznacza, że musi być ona w Ofercie opisana i uzasadniona w kontekście celu, przedmiotu i zakresu badania.

Art. 6c. PARP
Wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Co ciekawe, według dokumentu SIWZ zamawiający zakłada że zamówienia do badań powiązań będzie udzielać poza przetargiem, oczekując prezentacji powiązań kapitałowo-osobowych (aktualnych i archiwalnych) w formie graficznej (np. drzewa), które stanowić będą dokumentację z przeprowadzenia badania, o którym mowa w pkt. I a Załącznika nr 1 do SIWZ.

Dane podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo z badanym podmiotem, które nie zostały uznane za podmioty partnerskie lub powiązane, zgodnie z definicją określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie do badania powiązań kapitałowo-osobowych, w szczególności uwzględniających regulację art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Zamawiający powinien mieć możliwość weryfikacji ww. powiązań on-line, w danym momencie czasowym (np. w dniu udzielenia przez beneficjenta zamówienia, co np. nastąpiło w dniu 12 grudnia 2015 r.). Weryfikacja powinna zostać dokonana na podstawie wpisanych jednocześnie danych dwóch podmiotów (beneficjenta i wykonawcy, na podstawie numerów: KRS, NIP, REGON, PESEL), które system będzie weryfikował i na ich podstawie informował o istnieniu lub braku stwierdzenia powiązań. Narzędzie udostępnione przez Wykonawcę musi identyfikować powiązania na podstawie informacji zawartych w KRS i CEIDG.

Po przeprowadzeniu weryfikacji, Zamawiający będzie mieć możliwość generowania raportu (w formacie pdf z możliwością zapisu na dysku i wydruku), w którym zawarty zostanie wynik weryfikacji zawierający: dane rejestrowe weryfikowanych podmiotów, informację nt. zweryfikowanego okresu, dla którego nastąpiła weryfikacja istnienia powiązań (na podstawie KRS i CEIDG) oraz informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia powiązań. W przypadku stwierdzenia powiązań, narzędzie udostępnione przez Wykonawcę będzie umożliwić przejście do szczegółowych informacji dotyczących weryfikowanych podmiotów (w tym do pełnego KRS) oraz zawierać informację nt. obszaru oraz zakresu czasowego wystąpienia danego powiązania.

Raport będzie mieć formę przejrzystego grafu (w przypadku wystąpienia dużej liczby powiązanych podmiotów, raport powinien przedstawiać powiązania w sposób czytelny, z podziałem na poszczególne poziomy powiązań) i zawierać informację o stwierdzonych powiązaniach kapitałowo–osobowych 1. stopnia, zachodzących pomiędzy dwoma weryfikowanymi podmiotami, a także informację o stwierdzonych powiązaniach kapitałowo – osobowych do co najmniej 3. stopnia[1] tych podmiotów z innymi podmiotami.

Warto zwrócić uwagę że sama poprawka senacka do ustawy o PARP, która wprowadziła art 6c do ustawy nie wynika z prawa europejskiego. W tym zakresie PARP wprost informuje iż oczekiwana realizacja zlecenia znacznie rozszerza w ogóle samo pojęcie podmiotu powiązanego ponad regulacje europejskie. Parp mówi że chodzi o dane podmiotów:

Dane podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo z badanym podmiotem, które nie zostały uznane za podmioty partnerskie lub powiązane, zgodnie z definicją określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1):


[1] Trzeci stopień powiązań oznacza sytuację, w której beneficjent jest powiązany z wykonawcą poprzez dwa inne podmioty (zgodnie ze schematem: A→B→C→D przy założeniu, że podmiot A to beneficjent a podmiot D to wykonawca