instagram

Dlaczego nie możesz prowadzić biznesu w Polsce

Organy skarbowe intensyfikują kontrole transakcji, które ich zdaniem są podejrzane uderzając w przedsiębiorstwa klauzulą do walki z unikaniem opodatkowania (GAAR).

Klauzula ma przeciwdziałać nadużywaniu lub nawet obchodzeniu prawa podatkowego. Za odpowiednią, „bezpieczną”, uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej. Organ bierze więc za podstawę orzekania stan nieistniejący, ale z obiektywnego punktu widzenia – odpowiedni w danej sytuacji podatnika.”.

Gdy fiskus uzna, że firma dokonała sztucznej transakcji (przesłanki w ramce) w celu obejścia podatku, nakłada na nią tzw. klauzulę. Co ważne, wymienione w przepisach przesłanki jej zastosowania mają charakter przykładowy i nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, jakie urząd może wskazać jako nieistniejące ale prawidłowe, a także według urzędu właściwe.

Źródło: Puls Biznesu