instagram

Kontrola do emerytury

Wczoraj oglądałem Państwo w Państwie. “Kontrola do emerytury?” Urzędnicy sprawdzają, a firma bankrutuje. W czerwcu 2014 roku do firmy weszli kontrolerzy i zażądali dokumentów. Kontrola nic nie wykazała. Parę miesięcy później Urząd Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie kontrolne bez zawiadomienia firmy, tego co już zostało sprawdzone. Urzędnicy powołali się na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To postępowanie było przesłanką do wstrzymania firmie wypłaty zwrotu podatku VAT – w sumie ponad milion złotych.

W ten sposób doszliśmy do punktu, w którym wszyscy którzy mają zdanie odmienne od urzędników są kwalifikowani jako terroryści. Zastanówmy się spokojnie, jak od jakieś kontroli w sprawie jakiegoś podatku, zwykła rodzinna firma w Polsce może odpowiadać za udział w terroryzmie? Jak to możliwe że typowy poniekąd spór z urzędnikiem może kończyć się takim zarzutem? Nie jestem pewny filmu, w którym to widziałem.

Mieszko Ogończyk – Mąkowski wraz z żoną od lat prowadzi w Płocku własną firmę. – Zaczynaliśmy od zera. Mieszkaliśmy w hotelu robotniczym. Budowaliśmy wszystko po kolei – opowiada Pani Beata. – Działalność była bardzo prosta. Kupić, sprzedać i zarobić – wyjaśnia Pan Mieszko. – Ktoś chciał, żeby mąż nie działał dalej na rynku. Chciał wejść w jego miejsce i zarabiać to, co on zarabia – podejrzewa żona. – Doradzają mi wyjazd za granicę. Ja jestem patriotą. Tu się urodziłem i tutaj chciałbym prowadzić biznes – mówi szef firmy. Jak mówi, w czasie trwania kontroli urzędnicy wysłali do kluczowych firm na rynku pismo podające w trybie przypuszczającym informację, że spółka Qualitas jest podejrzewana o wyłudzanie podatku. – Taka informacja przesądza o istnieniu firmy – mówi Mieszko Ogończyk – Mąkowski. Obecnie w firmie przeprowadzane są jednocześnie trzy kontrole. Sześć spraw czeka na rozstrzygnięcie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Spółka nie prowadzi działalności handlowej, a zwolniono prawie wszystkich pracowników. – To sabotaż. Ci wszyscy urzędnicy żyją z naszych podatków. Zapytałem w urzędzie skarbowym jak długo zamierza prowadzić postępowanie. Uzyskałem odpowiedź, że do emerytury – mówi Pan Mieszko. Pod koniec listopada firma dostała pismo o ponownym przedłużeniu kontroli.

Dnia 8 października 2010 r. wszedł w życie art. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 166, poz. 1317). Nowelizacja ta miała ma na celu przede wszystkim włączenie do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. UE L 05.309.15), a także dostosowanie przepisów ustawy do aktów prawa międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz do Dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Jak widać pod kryteria prania pieniędzy i finansowania terroryzmu podchodzą wszystkie źródła dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł. Pod ustawę o zwalczaniu terroryzmu można zatem zakwalifikować zatem nauczycielkę, która udziela korepetycji bez wystawiania rachunków i ujawniania dochodów, lub piekarza który zagubił dokumenty dostawy pieczywa do sklepu, w związku z czym jego dochód również może zostać uznany jako nieujawniony. Właściwie wszelkie przejaw aktywności ludzkiej mający skutki finansowe, a niezgodny z polityką rządu, a konkretnie z decyzjami jakiegokolwiek urzędu, może, jest i będzie kwalifikowany jako pośrednio “wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, a zatem potencjalnie uznany może być za działalność terrorystyczną lub finansującą terroryzm. Oto gdzie jesteśmy obecnie. Właściwie zatem wszelka aktywność ludzka poza lupą i nadzorem Państwa, mająca skutki finansowe jest działalnością wywrotową, o ile nie terrorystyczną.

Reportaż Małgorzaty Cecherz: http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/Panstwo_W_Panstwie__Oficjalna_Strona_Programu,6067/News,6068/Kontrola_Do_Emerytury_Urzednicy_Sprawdzaja_A_Firma_Bankrutuje,1484868/index.html