instagram

Plan Morawieckiego

Plan Morawieckiego zakłada szczegółowe cele, precyzyjne, mierzalne i dające się zweryfikować każdemu gołym okiem: “W budowie sprawniejszego państwa pomóc ma realizacja celów szczegółowych, takich jak poprawa pracy instytucji publicznych, dobre prawo, efektywne usługi publiczne, skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa”

… skoro są tak konkretne to czemu NIK nie może stwierdzić czy są realizowane? Otóż skonkretyzowano je właśnie tak, aby nie dało się nic ustalić.

“Trudno rzetelnie ocenić, na jakim etapie zaawansowania jest wdrażana strategia »Sprawne państwo 2020«. Nie zbudowano bowiem systemu monitorującego postępy wdrażania strategii na każdym poziomie jej realizacji oraz nie zapewniono porównywalności osiąganych wskaźników. Również koordynator strategii, czyli minister właściwy ds. administracji publicznej, nie został wyposażony w uprawnienia i narzędzia, które umożliwiłyby mu rzetelne wywiązywanie się z obowiązku koordynowania i nadzorowania realizacji strategii” – zauważa NIK. Pięć ministerstw w rękach jednego człowieka, w tym wszystkie istotne. Centralizacja osiągnie poziom nieznany od czasów PZPR. Efekty będziemy spłacać przez dekady, ale nie będzie trzeba na nie wcale długo czekać. Wszystko już było, wystarczy poczytać jakie problemy wówczas występowały. Lekcja życia codziennego jest tylko taka że efektywność osiąga się tylko dzięki specjalizacji.