instagram

Podatki w Polsce

Nie może być tak, że ustawa wymaga od zwykłego obywatelna narażania się na większe niebezpieczeństwo, aniżeli w ogóle można by oczekiwać od zwykłego obywatela. Nie wiem w ogóle jak można uchwalać przepisy, które nakładają słuszne obowiązki płacenia podatków w Polsce w ten sposób że wymagają jednocześnie narażania się na niebezpośrednie niebezpieczeństwo w sposób przewyższający odwagę niejednego funkcjonariusza policji lub nawet zawodowego strażaka. Przeciętny Kowalski nie jest żołnierzem zawodowoym. Dlaczego płacenie podatków w Polsce jest obecnie zbyt ryzykowne aby w ogóle było uzasadnione?

art. 119a ordynacji podatkowej

§ 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.

§ 3. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

§ 4. Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.

§ 5. Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.