instagram

Pozytywne aspekty konfliktu

Niewiele jest pozytywnych aspektów konfliktu, oprócz tego że z każdego fatalnego błędu należy wyciągać wnioski. Jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z trwającej wojny Rosyjskiej na Ukrainie?

  1. Zielona energia. Musimy zmienić system zaopatrzenia energetycznego: na samowystarczalny, odnawialny i nuklearny. Pozytywnym skutkiem będzie zapewne odcięcie, albo przynajmniej znaczące ograniczenie, wydobycia paliw kopalnianych.
  2. Wrażliwość polityczna. Musimy nabyć nowej wrażliwości na wszelkie autorytarne zapędy i ostro reagować na próby ograniczenia wolności politycznych i społecznych przez wszelkie rządy, które mogą eskalować swoje oczekiwania wobec własnego i obcych narodów.
  3. Integracja i globalizacja. Musimy odrzucić lata polityki, która próbowała odciąć nas od systemów integracji światowej takich jak UE czy NATO i zrozumieć ponownie, że jedynie absolutnie ścisła przynależność do organizacji światowych jest naszym prawdziwym priorytetem.