instagram

Regulacja internetu

Uwaga nowe proponowane prawo zawiera jedno pojedyncze zdanie które bezpośrednio wpływa na Twoją stronę internetową. Zdanie wpadnie w kanon powiedzonek, jak ustawa przejdzie. Zamieszczę zatem to jedno zdanie w całości:

“Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest krajowym punktem kontaktowym w zakresie usług świadczonych droga elektroniczną w ramach środków społecznego przekazu, polegających w szczególności na wymianie materiałów prasowych lub zamieszczaniu treści wytwarzanych przez usługobiorców społeczności gromadzących się w ramach tych usług, i we współpracy z usługodawcami i organizacjami usługobiorców, a także ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, inicjuje, wspiera, promuje powstawanie na zasadzie samoregulacji lub współregulacji kodeksów dobrych praktyk w dziedzinie środków społecznego przekazu, innych niż wyłącznie audiowizualne usługi medialne, i zapewnia ich wykonanie, mając na względzie przepisy ustawy, ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także dążąc do urzeczywistnienia wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dostępu do tych usług oraz rzetelności debaty publicznej, przy zapewnieniu mechanizmów weryfikacji prawdziwości lub rzetelności informacji, edukacji krytycznego poznania, z poszanowaniem swobody twórczej i uczciwych praktyk rynkowych.”