Training

Plan szkolenia: Migracja systemów .NET do środowiska chmury Azure
Autor planu: Maciej Zagozda
Wersja planu: 1.0

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie podstawowych scenariuszy i wyzwań występujących typowo podczas migracji systemów i aplikacji w technologii .NET do środowiska chmury Azure. Celem szkolenia jest opanowanie różnych podejść do zagadnienia migracji w zależności od migrowanych systemów, a także poznanie warunków i zalet trzech podstawowych scenariuszy migracji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział w jaki sposób wyznaczyć plan migracji systemów złożonych z różnych aplikacji oraz jak poradzić sobie z migracją różnych aplikacji oraz baz danych.

1. Migracja środowisk do chmury Azure

– Jakie są korzyści z migracji systemów do Azure

– Jakie są główne scenariusze do chmury Azure

– Gotowe procesy i narzędzia wspierające migracje

– Kiedy opłaca się migrować aplikacje do chmury

– Tworzenie planu i priorytetyzacja prac migracyjnych

– Optymalizacja aplikacji chmurowych

– Monitorowanie aplikacji za pomocą Application Insigths

2. Na czym polega scenariusz “Lift and shift”

– Na czym polega scenariusz migracji infrastruktury

– Korzyści migracji do IaaS zamiast do PaaS

– Wykorzystanie narzędzia “Azure Migrate”

– Wykorzystanie narzędzia “Azure Site Recovery”

– Migracja pojedynczych aplikacji .NET

– Migracja pojedynczych relacyjnych baz danych

3. Na czym polega scenariusz migracji kodu

– Koncepcji subskrypcji, grupy zasobów

– Na czym polega usługa i plan Azure App Service

– Korzystanie z Asystenta Migracji Azure

– Jak korzystać z usługi Azure Front Door

– Jak korzystać z usługi Application Gateway

– Jak korzystać z usługi Application Front Door

4. Na czym polega scenariusz konteneryzacji

– Na czym polega koncepcja konteneryzacji

– Jakie są korzyści z konteneryzacji aplikacji

– Różnice pomiędzy kontenerami Windows i Linux

– Różnice pomiędzy typami kontenerów Windows

– Wdrażanie aplikacji .NET jako kontenerów Docker

– Korzystanie z usługi Azure Container Instances

Plan szkolenia: Budowanie bez serwerowego środowiska chmurowego
Autor planu: Maciej Zagozda
Wersja planu: 1.1

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji i systemów w chmurze w modelu bez serwerowym (tzw. serverless) na podstawie różnych usług Azure. Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych wyzwań budowania systemów bez serwerowych w chmurze oraz omówienie najważniejszych wymagań i korzyści związanych z ich wdrażaniem. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił samodzielnie uruchomić podstawowe aplikacje w modelu serverless, a także będzie wiedział jakie są możliwości uruchamiania aplikacji serverless poszczególnych typów dostępnych w chmurze Azure.

1. Koncepcja serverless w chmurze Microsoft Azure

– Na czym polega serverless w środowisku chmurowym

– Jakie są korzyści z budowania systemów serverless

– Jakie są podstawowe scenariusze serverless w Azure

– Na czym polegają App Services i jakie są ich zalety

– Na czym polegają Azure Functions i jakie są ich zalety

– Na czym polegają Azure Logic Apps i jakie są ich zalety

– Na czym polegają Kubernetes Service i jakie są ich zalety

2. Wprowadzenie do Azure Functions

– Czym różnią się Azure Functions od klasycznych aplikacji

– Jakie są korzyści z korzystania z Azure Functions

– Jakie są różne typów Azure Functions i do czego służą

– Jakie są rodzaje wyzwalaczy zarządzających Functions

– Korzystanie z Azure Functions w portalu Azure

3. Tworzenie Azure Functions

– Model programowania w koncepcji Azure Functions

– Tworzenie nowego rozwiązania za pomocą szablonu

– Tworzenie dowiązań wejścia, wyjścia oraz wyzwalaczy

– Wykorzystanie nCronTab z Azure Functions

– Wykorzystanie Service Bus z Azure Functions

– Wykorzystanie CosmosDB z Azure Functions

– Wykorzystanie REST API z Azure Functions

3. Uruchamianie, utrzymanie i testowanie

– Konfigurowanie lokalnego środowiska Azure Functions

– Konfigurowanie uprawnień w Azure Functions

– Debuggowanie Azure Functions w chmurze Azure

– Monitorowanie Azure Functions z Application Insigths

– Zarządzanie hasłami za pomocą Key Vault

– Publikowanie zmian Functions w chmurze Azure

Plan szkolenia: Automatyzacja infrastruktury z Terraform
Autor planu: Maciej Zagozda
Wersja planu: 1.0

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania infrastrukturą sieciową w chmurze Azure w oparciu o kod źródłowy Terraform. Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych działań z wykorzystaniem systemu Terraform, a także efektywne zarządzanie istniejącą infrastrukturą. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi infrastruktury zarządzanej w kodzie, a także samodzielnie skonfigurować i uruchomić podstawowe usługi w chmurze Azure za pomocą systemu Terraform.

1. Na czym polega koncepcja infrastruktury zdefiniowanej kodem

– Korzyści z kontrolowania infrastruktury w kodzie

– Deklaratywne definiowanie infrastruktury

– Na czym polega koncepcja idempotentności

– Na czym polega koncepcja agnostyczności

2. Wprowadzenie do Terraform jako narzędzia

– Historii powstania narzędzia Terraform

– Przygotowania środowiska do pracy z Terraform

– Zasady posługiwania się szablonami Terraform

3. Korzystanie z Terraform w chmurze Azure

– Prowizjonowanie zasobów z Terraform w chmurze Azure

– Uruchamianie serwerów zdefiniowanych w Terraform

– Pracy ze stanem zasobów infrastruktury

– Obsłudze aktualizacji zasobów infrastruktury

– Deprowizjonowanie zasobów za pomocą Terraform

4. Zarządzanie aktualizacjami infrastruktury

– Aktualizowanie istniejącej infrastruktury

– Skalowanie istniejącej infrastruktury

– Rozwiązywanie problemów z zależnościami

5. Zarządzanie zależnościami infrastruktury

– Na czym polegają wykresy zależności

– Definiowanie zależności za pomocą Terraform

– Rozwiązywania problemów z zależnościami

6. Obsłudze poświadczeń oraz zmiennych

– Korzystanie ze stałych poświadczeń

– Korzystanie z poświadczeń w plikach

– Korzystanie ze zmiennych oraz źródeł danych

7. Integracji Terraform z platformami CI/CD

– Wymagania stawiane przed operatorami

– Integracji Terraform z innymi narzędziami

– Rozszerzania Terraform o nowe funkcjonalności