instagram

Kto ustąpi pierwszy?

Czy da się wypowiedzieć część umowy Traktatu o Unii przez jednego członka porozumienia – bez wychodzenia z całej umowy, jeśli uczestnik sam stwierdził nieważność jedynie części podpisanych przez siebie postanowień Traktatu?

Czy Unia zgodzi się na realizowanie tylko części postanowień o akcesji tylko jednego uczestnika? Czy Polska zgodzi się na podważenie postanowienia ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunału? Moim Ciekaw jestem Twojego spojrzenia.

Konstytucja mówi że Umowy międzynarodowe są ważniejsze od ustaw, a Traktat Akcesyjny mówi że ustawy Polskiego ustawodawcy ocenia TSUE celem zapewnienia harmonizacji prawa. W tym zakresie Konstytucja jest najważniejsza wskazując że Traktat Akcesyjny ma prawo zawierać punkt pozwalający TSUE oceniać ustawę o KRS.

Wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego Polska mówi światu, że nienależycie sprawdza stan swojego prawa i jego zgodności z wynegocjowanymi umowami międzynarodo wymi przed ich ratyfikacją, a po drugie przyznaje swojemu organowi prawo do kontrolowania wtórnie zgodności traktatów, które już zostały zawarte

Konstytucja RP

Art. 91. Ratyfikowana umowa i je pozycja w systemie prawa
1.
Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2.
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3.
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

W momencie jednostronnego wypowiedzenia tego postanowienia są obecnie dwa wyjścia: Pierwsze – Unia zmodyfikuje Traktat w sposób oczekiwany przez Polskę, a wszyscy członkowie Unii ratyfikują nowe Traktaty Europejskie. Drugie – Polska uzna Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej za nieważny, a jego rozstrzygnięcia za niebyłe i będzie kontynuować realizowanie podpisanych Traktatów Europejskich.

Praworządność jest jedną z podstawowych zasad i wartości, na których opiera się Unia Europejska, zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.Praworządność jest jedną z podstawowych zasad i wartości, na których opiera się Unia Europejska, zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. https://ec.europa.eu/comm…/presscorner/detail/pl/ip_20_772

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. https://arslege.pl/glowne-wartosci-unii/k78/a11010/


Prezes Kaczyński zapowiedział że rzekomy konflikt Konstytucji RP z traktatami UE rozwiązany zostanie poprzez zmianę traktatów… Obietnica została złożona w 2016, zatem cztery lata przed rozpoczęciem konfliktu z Unią Europejską, ale w tym okresie nie zanotowano żadnych efektów tej obietnicy.